Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn: „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach od dnia 1 września br. prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie.
Projekt skierowany jest do 40 mieszkańców Gminy Gorlice, niepełnosprawnych, bezrobotnych, biernych zawodowo będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób niesamodzielnych, osób objętych wparciem pomocy społecznej oraz korzystających w POPŻ.
W ramach projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
– poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
– kursy/szkolenia zawodowe,
– staże zawodowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach pok. Nr 8, lub telefonicznie pod numerem (18) 353 75 74 wew. 24.

Dokumenty rekrutacyjne (pdf)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że od 1.09.2016 r. rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice”.
Celem projektu jest wzrost integracji społeczno- zawodowej u 40 osób (28 K i 12 M), w tym co najmniej 4 osoby niepełnosprawne, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie działań aktywnej integracji , nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2018 r. przyczyniające się do ich zdolności do zatrudnienia.
W wyniku podjętych działań zrekrutowano 20 uczestników i uczestniczek projektu w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn.
Ww. uczestników i uczestniczki projektu objęto wsparciem w formie kontraktów socjalnych oraz udzielono wsparcia finansowego.
Od 13.10.2016r rozpoczęło się indywidualne poradnictwo psychologiczne i indywidualne doradztwo zawodowe dla 20 uczestników i uczestniczek projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014– 2020.

Ogłoszenie (pdf)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje , że w miesiącu grudniu 2016 r. ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu projektu „ Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wyniku którego został wyłoniony wykonawca , który zorganizuje 5 szkoleń zawodowych dla 20 uczestników i uczestniczek ww. projektu.
W miesiącu luty, marzec 2017 r. będą realizowane następujące szkolenia zawodowe:
– Szkolenie zawodowe Robotnik Gospodarczy dla 4 osób ,
– Szkolenie zawodowe Florystyka i Bukieciarstwo dla 3 osób ,
– Szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla 4 osób,
– Szkolenie zawodowe Kucharz małej gastronomii dla 4 osób,
– Szkolenie zawodowe Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programów komputerowych dla 5 osób.
Uczestnicy i uczestniczki projektu objęci są pomocą materialną oraz nadzorem nad realizacją programu określającego ścieżki reintegracji w ramach kontraktu socjalnego.
W miesiącu styczniu 2017 r. w ramach projektu odbędzie się;
W dniach od 2.01.2017 r. do 5.01.2017 r. – indywidualne poradnictwo psychologiczne
W dniach od 9.01.2017 r. do 20.01.2017 r. – warsztaty rozwoju osobistego
W dniach 30-31 .01.2017 r. – warsztaty „Work Life balance”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że 19 uczestników i uczestniczek projektu ( w tym 2 osoby niepełnosprawne) „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 PRO WM na lata 2014-2020 będzie odbywać staże zawodowe w okresie od 1.04.2017 r. do 31.07.2017 r. (4 miesięczne) staż będzie połączony z nauką odbywającą się w środowisku zawodowym u pracodawcy. Uczestnicy i uczestniczki staży zawodowych szczegółowo zapoznają się z programem stażu, otrzymają zwrot kosztów przejazdów na staże oraz otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997.40 zł m-c. Realizatorem staży będzie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ul. Michalusa 4 wyłonione podczas otwartego konkursu ofert w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w Ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Realizator staży dobierze miejsce odbywania staży adekwatnie do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu zgodnie z ich predyspozycjami i kwalifikacjami po szkoleniu.

Ogłoszenie (pdf)

——————————————————————————–

W związku z rozpoczęciem II edycji realizacji projektu pn: „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” – dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 RPO WM na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach od dnia 1 lipca do 30 września 2017r.będzie prowadził rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do 40 mieszkańców Gminy Gorlice, niepełnosprawnych, bezrobotnych, biernych zawodowo będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób niesamodzielnych, osób objętych wsparciem pomocy społecznej oraz korzystających z POPŻ.

W ramach projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
– poradnictwo zawodowe i psychologiczne
– kursy/szkolenia zawodowe
– staże zawodowe

Szczegółowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach pok. Nr 8, lub telefonicznie pod numerem 18/3537574 wew. 24

Ogłoszenie (pdf)

Dokumenty rekrutacyjne (pdf)

——————————————————————————–

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że od 1.09.2017r rozpoczął II edycje projektu ,,Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice”.
W wyniku podjętych działań zrekrutowano 20 uczestników i uczestniczki projektu (14K,6M) oraz 2 osoby (1K,1M) trafiły na listę rezerwową osób zrekrutowanych.
Z ww. uczestnikami i uczestniczkami projektu 3 pracowników socjalnych podpisało kontrakty socjalne oraz spisało wywiady środowiskowe celem udzielenia stosownej pomocy finansowej.
W dniach od 2.10.2017r do 27.10.2017r w godz. 16 do 20 odbędzie się indywidualne doradztwo zawodowe dla 20 uczestników i uczestniczki projektu.
W dniach od 2.10.2017r do 13.10.2017r w godz. 16 do 20 odbędzie się też indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 20 uczestników i uczestniczek projektu .
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie (jpg)

——————————————————————————–

ZARZĄDZENIE nr 161/17 WÓJTA GMINY GORLICE Z DNIA 17 LISTOPADA 2017 ROKU
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Gorlice z zakresu pomocy społecznej. (pdf)

——————————————————————————–

Zarządzenie nr 176 /2017 Wójta Gminy Gorlice z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

——————————————————————————–

W miesiącu styczniu 2018 r. w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gorlice”, odbędą się w dniach od 8 do 19  stycznia – warsztaty rozwoju osobistego.
W dniach 22-23 stycznia 2018 r. – warsztaty „Work life balance” dla 20 uczestników projektu (14 K, 6 M) w tym 2 osoby niepełnosprawne.
Uczestnicy projektu skorzystają z cateringu. Warsztaty przypomną uczestnikom projektu o ich marzeniach, pomogą na nowo odkryć co jest dla nich ważne a co najważniejsze w życiu. Szkolenia te są też po to by zgodnie z tym co ważne planować, działać i wytrwać w działaniu z poczuciem spełnienia i szacunku do samych siebie.