Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn: „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach od dnia 1 września br. prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie.
Projekt skierowany jest do 40 mieszkańców Gminy Gorlice, niepełnosprawnych, bezrobotnych, biernych zawodowo będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób niesamodzielnych, osób objętych wparciem pomocy społecznej oraz korzystających w POPŻ.
W ramach projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
– poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
– kursy/szkolenia zawodowe,
– staże zawodowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach pok. Nr 8, lub telefonicznie pod numerem (18) 353 75 74 wew. 24.

Dokumenty rekrutacyjne (pdf)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że od 1.09.2016 r. rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice”.
Celem projektu jest wzrost integracji społeczno- zawodowej u 40 osób (28 K i 12 M), w tym co najmniej 4 osoby niepełnosprawne, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie działań aktywnej integracji , nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2018 r. przyczyniające się do ich zdolności do zatrudnienia.
W wyniku podjętych działań zrekrutowano 20 uczestników i uczestniczek projektu w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn.
Ww. uczestników i uczestniczki projektu objęto wsparciem w formie kontraktów socjalnych oraz udzielono wsparcia finansowego.
Od 13.10.2016r rozpoczęło się indywidualne poradnictwo psychologiczne i indywidualne doradztwo zawodowe dla 20 uczestników i uczestniczek projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014– 2020.

Ogłoszenie (pdf)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje , że w miesiącu grudniu 2016 r. ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu projektu „ Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wyniku którego został wyłoniony wykonawca , który zorganizuje 5 szkoleń zawodowych dla 20 uczestników i uczestniczek ww. projektu.
W miesiącu luty, marzec 2017 r. będą realizowane następujące szkolenia zawodowe:
– Szkolenie zawodowe Robotnik Gospodarczy dla 4 osób ,
– Szkolenie zawodowe Florystyka i Bukieciarstwo dla 3 osób ,
– Szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla 4 osób,
– Szkolenie zawodowe Kucharz małej gastronomii dla 4 osób,
– Szkolenie zawodowe Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programów komputerowych dla 5 osób.
Uczestnicy i uczestniczki projektu objęci są pomocą materialną oraz nadzorem nad realizacją programu określającego ścieżki reintegracji w ramach kontraktu socjalnego.
W miesiącu styczniu 2017 r. w ramach projektu odbędzie się;
W dniach od 2.01.2017 r. do 5.01.2017 r. – indywidualne poradnictwo psychologiczne
W dniach od 9.01.2017 r. do 20.01.2017 r. – warsztaty rozwoju osobistego
W dniach 30-31 .01.2017 r. – warsztaty „Work Life balance”.