Informacje ogólne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, w tym w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
Pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów wg. harmonogramu określonego przez Kierownika i podanego do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Ośrodku.